RSS Obec Bellova Ves http://bellovaves.sk RSS kanál obce Obec Bellova Ves sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj http://bellovaves.sk/sprava/8299/n 8299 Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj  http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/pero-zapisnik_aa54ee_md_2618f4_sm.jpg Návrh VZN o miestnej dani za psa chovaného na území obce Bellova Ves http://bellovaves.sk/sprava/8302/n 8302 Návrh VZN o miestnej dani za psa chovaného na území obce Bellova Ves http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/pero-zapisnik_aa54ee_md_a434c7_sm.jpg Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady http://bellovaves.sk/sprava/8305/n 8305 Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/pero-zapisnik_aa54ee_md_a76083_sm.jpg Rozhodnutie o umiestnení stavby-Karol Smatana http://bellovaves.sk/sprava/8301/n 8301 Rozhodnutie o umiestnení stavby-Karol Smatana http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/verejna_vyhlaska_foto_6cd972_sm.png Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Bellova Ves http://bellovaves.sk/sprava/8306/n 8306 Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Bellova Ves http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/pero-zapisnik_aa54ee_md_b815ec_sm.jpg Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce http://bellovaves.sk/sprava/8277/n 8277 Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/pero-zapisnik_aa54ee_md_20f9f7_sm.jpg Štátny smútok http://bellovaves.sk/sprava/8246/n 8246 Vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým tragickej nehody 13.11.2019 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/svieca-smutok_ed180f_sm.jpg Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok roka 2020 http://bellovaves.sk/sprava/8239/n 8239 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok roka 2020 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/historia-knihy_4774e6_sm.jpg Návrh VZN o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene http://bellovaves.sk/sprava/8183/n 8183 Návrh VZN o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/pero-zapisnik_6288d8_sm.jpg Návrh VZN o udržiavaní čistoty v obci http://bellovaves.sk/sprava/8182/n 8182 Návrh VZN o udržiavaní čistoty v obci http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/pero-zapisnik_dc7c16_sm.jpg