Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pokračovanie rokovania prerušeného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 01.03.2023

Dátum: 21.04.2023
Autor: Obecný úrad
Pokračovanie rokovania prerušeného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 01.03.2023

Obecné zastupiteľstvo bude pokračovať v prerušenom rokovaní zasadnutia obecného zastupiteľstva (zo dňa 01.03.2023) dňa 25.04.2023.

Pokračovanie rokovania prerušeného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obec Bellova Ves oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo obce Bellova Ves bude pokračovať v rokovaní prerušeného zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25.04.2023 o 17:00 h v zasadačke obecného úradu v Bellovej Vsi.

Schválený program zasadnutia zo dňa 01.03.2023:

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 1. Návrh programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves (mat. č. 12/2023)
 2. Informácia o doručení písomného vyhlásenia o vzdaní sa odmeny poslanca obecného zastupiteľstva (mat. č. 13/2023)
 3. Žiadosť poslancov o začlenenie poslancov Obecného zastupiteľstva Bellova Ves do schvaľovacieho procesu predložených investičných zámerov v obci Bellova Ves (podania na úseku stavebnej činnosti)
 4. Informácie poslancom
 5. Správy hlavnej kontrolórky č. 4-6/HK/2022 (mat. č. 14/2023)Prerušenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolórka obce Bellova Ves za rok 2022 (mat. č. 15/2023)
 7. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (mat. č. 16/2023)
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok roka 2023 (mat. č. 17/2023)
 9. Návrh na vytvorenie peňažného fondu – Fond poplatkov za rozvoj (mat. č. 19/2023)
 10. Žiadosti o súhlas s umiestnením elektrickej prípojky NN na pozemkoch vo vlastníctve obce p. č. 118/1, 3, 5, 18, 22 a 23, p. č. 119, umiestnením vodovodných rozvodov/potrubia na pozemkoch vo vlastníctve obce p. č. 118/22 a 23 a p. č. 602/101 k. ú. Bellova Ves a zriadenie odplatného vecného bremena (mat. č. 20/2023)
 11. Žiadosť o súhlas s napojením novovybudovaného verejného osvetlenia na p. č. 16/1 a 15/5, k. ú. Bellova Ves na existujúce verejné osvetlenie vo vlastníctve obce, žiadateľ p. Juraj Moncoľ (mat. č. 21/2023)
 12. Žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce p. č. 141/1, k. ú. Bellova Ves (mat. č. 22/2023)
 13. Rôzne
 14. Záver

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.