Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia-nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp

SÚBOR
Dátum: 14.09.2020
Autor: Obecný úrad
Informácia-nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp

Informácia-nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp

Vážení spoluobčania,

nakoľko sa obcou šíria rôzne informácie a dezinformácie ohľadom (ne)vyvážania žúmp, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať a zároveň vám ozrejmiť, čo danú situáciu zapríčinilo. Ubezpečujeme Vás, že ani starostka, ani poslanci nikomu nezakázali vyvážať žumpy. Informujeme Vás, že vzniknutú situáciu so žumpami riešime a intenzívne sa zaoberáme aj vybudovaním čistiarne odpadových vôd a verejnej kanalizácie, avšak takýto projekt je časovo a hlavne finančne veľmi náročný.

Situácia nastala z nasledovného:

Obci bol doručený list z Okresného úradu v Dunajskej Strede vo veci nakladania s odpadovými vodami zo žúmp, v ktorom nás informovali o tom, že „dňom 15. marca 2018 novelizáciou zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“) sa sprísnili podmienky likvidovania obsahu žúmp na Slovensku. Zákon jednoznačne definuje ako sa zneškodňujú tieto odpadové vody, akým spôsobom a ako sa kontroluje plnenie tejto povinnosti.

Vypúšťanie splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd (t.j. napr. aplikáciou na pôdu) je zakázané. Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy spôsobom uvedeným v § 36 ods. 4 zákona o vodách, a to odvozom do čistiarne odpadových vôd, v intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými predpismi, ktorá je držiteľom oprávnenia na vývoz odpadov zo žúmp.

Zákonodarca touto novelou sprísnil aj podmienky dokladovania spôsobu likvidovania odpadových vôd akumulovaných v žumpách tým, že od producentov odpadu vyžaduje zachovanie dokladu o vývoze obsahu žumpy za posledné dva roky a určuje im povinnosť predložiť tieto doklady na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy t. j. Okresného úradu životného prostredia. Nepreukázanie takéhoto dokladu sa považuje za priestupok.

Obec a orgán štátnej vodnej správy budú môcť kontrolovať doklady o odvoze odpadových vôd zo žúmp dva roky dozadu a to s účinnosťou od 15. septembra 2020.

Od 15. septembra 2018 sú teda občania povinní odkladať tieto doklady o odvozoch a osoby, ktoré vyvážajú odpadové vody zo žúmp musia im ho vydať v rozsahu ako je uvedené v zákone. Pre účely kontroly musia disponovať s týmito dokladmi obidve strany.

V zmysle plánu kontrolných úloh, s účinnosťou od 15. septembra 2020, bude orgán štátnej vodnej správy (okresný úrad) kontrolovať spôsob nakladania s odpadovými vodami v obciach tak, ako je to uvedené        v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov“.

Z uvedeného pre nás občanov vyplýva nasledovné:

Vývoz žúmp môže vykonávať iba osoba, ktorá má na to živnostenské oprávnenie a uzatvorenú zmluvu s Čistiarňou odpadových vôd.

Ako iste viete, v okolí našej obce sa síce čistiarne odpadových vôd nachádzajú, avšak záver  z rokovaní s týmito obcami je taký, že ich čističky kapacitne nepostačujú ani pre vlastné potreby danej obce,            čo znamená, že odpady zo žúmp z našej obce nie je možné do nich vyvážať. Momentálne prebiehajú rokovania s ďalšími dvoma veľkokapacitnými čističkami o možnom vyvážaní žúmp z našej obce.              Toto riešenie by bolo dočasným riešením situácie. O výsledku Vás budeme informovať.

Ako trvalé riešenie vývozu žúmp prichádza do úvahy urýchlené vybudovanie vlastnej ČOV, na čom v súčasnej dobe s obecným zastupiteľstvom pracujeme.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Informácia-nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp Veľkosť: 203.5 kB Formát: pdf Dátum: 14.9.2020